En aktie är ett delägarskap i ett bolag. Den som äger aktier får ta del av vinsten, även kallad utdelning, om bolaget gör någon.  

Utöver utdelningen går det också att tjäna pengar på att köpa och sälja aktier. En akties värde kan förstås också sjunka och aktieköpet bli en förlustaffär.

Denna text från 4Spar svarar på frågan ”vad är en aktie?” och ger en enkel beskrivning av aktiehandel och några vanliga begrepp. Längre ned på sidan informerar vi om 4Spars fasträntekonton med ränta på 5,5 – 6,6%.

Vad är en aktie? – Varför finns det aktier?

Ägare till bolag väljer själva om de vill dela upp ägarskapet för bolaget och bilda ett aktiebolag. Bakom ett sådant beslut finns en önskan om att få in kapital i verksamheten. Pengarna från aktieköparna kommer utan krav på räntebetalning till skillnad från om bolaget hade lånat till sig kapital.

Ett bolag som omvandlas till ett aktiebolag blir i regel börsnoterat. Det betyder att aktierna kommer gå att köpas och säljas på börsen som är handelsplatsen för aktier*.

Vid den första aktieförsäljningen tillfaller vinsten aktiebolaget. Efter det är de sålda aktierna fria varor som köps och säljs mellan olika ägare på börsen utan att bolaget tar del av eventuella vinster eller förluster.

*Det finns även möjlighet för aktiebolag att vara onoterade, varav handeln sker utanför börsen.

Nyemission

Ett aktiebolag kan med tiden behöva mer kapital. Bolaget kan då göra en så kallad nyemission och helt enkelt skapa nya aktier. Vid en nyemission ökar antalet akter vilket leder till att de ursprungliga aktiernas andel i bolaget minskar. Den effekten kan kallas utspädning.

Vad är en aktie? – Olika typer av aktier

Som aktieägare är du som sagt delägare i ett aktiebolag. Som delägare kan du vara med och påverka bolagets beslut. Aktier brukar delas in i A-, B- och C-aktier, där skillnaden ligger i hur många röster varje aktie ger på en bolagsstämma. A-aktier ger flest röster.

Vanligen är det B- och C-aktier som det handlas med på börsen. A-aktierna inte är till försäljning lika ofta och brukar betinga ett något högre pris. Oavsett om du äger en A- B- eller C-aktie så är bolagets vinstutdelning exakt den samma till varje aktie. Skillnaden aktierna emellan ligger alltså endast i möjligheten att påverka vid stämmor.

Vad är en aktie? – Hur tjänar jag pengar på aktier?

Det finns två vanliga sätt att tjäna pengar på aktier: 1. När bolaget gör vinst och ger utdelning till aktieägarna. 2. När du säljer aktien till högre pris än du gav för den.

För att tjäna pengar på aktier behöver du investera i bolag som förväntas göra vinst. Att förutspå hur bolag kommer att gå är själva kärnan i aktiehandel. Om investeringarna inte ska grunda sig på chansningar måste aktiehandlaren noggrant studera de bolag han eller hon är intresserad i.

För aktiehandlaren räcker det inte med att bara ha kunskap om de bolag han äger aktier i. Vid försäljning måste han också veta vilka nya bolag det verkar lönsamt att investera i. Med andra ord kräver seriös aktiehandel mycket tid.

Hur värdera ett företag?

För att bedöma ett bolags framtida tillväxt är man behjälpt av mer detaljerad information än endast bolagets vinst. Ett bolags avkastning på investeringar och avkastning på det totala kapitalet kan ge en utförligare bild om vart bolaget är på väg.

P/E tal

En akties P/E tal kan ge en antydan om en aktie är över- eller undervärderad. P/E talet visar aktiens marknadsvärde i relation till dess utdelning. P/E betyder price per earnings och beräknas genom att dividera aktiens pris med aktiens utdelning.

Ett högt P/E tal kan innebära att aktien antingen har höga förväntningar på sig eller att den är övervärderad. Ett lågt P/E tal kan på motsvarande sätt betyda att aktien har låga förväntningar på sig eller är undervärderad.

Förväntan på vinst

Det är inte sällsynt att ett bolags aktier kan rusa i värde utan att en motsvarande marknadsexpansion sker nästkommande kvartal. Förväntan ligger då över bolagets faktiska resultat.

Trots utebliven avkastning kan aktier ligga kvar på en hög värdering när de som köper tror att bolaget tids nog kommer att visa det förväntade resultatet.

När en aktie stiger kraftigt är det många som vill hänga med vilket gör att aktien stiger ännu mer. Att grunda sina aktieköp efter hur man tror att andra kommer agera, snarare än efter bolagets förmodade avkastning på lång eller kort sikt, innebär mer än ett litet risktagande.

Vad är en aktie? – Vad betyder aktie?

Enligt Wikipedia kommer ordet aktie ur holländskans actie och ännu längre tillbaka ifrån latinets agere som betyder att handla.

Nu slutar segmentet Vad är en aktie? Du som ställt frågan ”vad är en aktie?” är kanske också intresserad av att själv investera och se ditt kapital ge avkastning? I så fall kanske ett fasträntekonto hos 4Spar är något för dig? Ytterligare produktinformation om 4Spars konton följer nedan.

Öppna ett konto hos 4Spar

Öppna ett fasträntekonto hos 4Spar och få räntor mellan 5,5 – 6,6 %. Ett fasträntekonto påminner om ett vanligt sparkonto förutom att räntan är högre och att ditt insatta kapital inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Med ett konto hos 4Spar behöver du själv inte lägga ner tid på att köpa och sälja som vid klassisk aktiehandel. Allt du behöver göra är att helt gratis öppna ett konto hos 4Spar.

Fördelar med att öppna ett fasträntekonto hos 4Spar:

  • Vi erbjuder räntekonton med några av marknadens ledande årsräntor.
  • Vi tar inte ut några avgifter i förbindelse med vare sig kontoöppning eller sparande.
  • Du vet i förväg vilken avkastning du förväntas få.
  • Du erbjuds två sparformer: Välj antingen ett sparande med fria uttag, eller få en ännu högre ränta genom att låta pengarna låsas på kontot under en bestämd period.

Två typer av konton

4Spar erbjuder två produkter, den ena är med fria uttag och i den andra binder du pengarna. Räntan blir högre ju längre tid du binder dina tillgångar. Du kan antingen binda ditt kapital i tre eller sex månader med 6,1 respektive 6,6% ränta.

Med inlåningskontot har du fria uttag och en ränta på 5,5 %. Observera att ditt insatta kapital inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.