Arkiv

Integritetspolicyn publicerades den 23 september 2017

Vi på 4spar respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår integritetspolicy klarlägger hur vi använder dina personuppgifter och andra uppgifter om dig som vi samlar in.

Du kan vara helt säker på att dina uppgifter skyddas. Genom att använda våra sajter, produkter eller tjänster ger du ditt medgivande till att vi samlar in, använder och vidarebefordrar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

http://www.4finance.com hittar du mer information om koncernen.

Vår integritetspolicy uppdateras ibland och du bör därför läsa igenom den på nytt då och då. Den senaste ändringen av integritetspolicyn gjordes den 23 september 2017. Mer information hittar du i vårt arkiv.

Varför samlar ni in uppgifter om mig?

Vi använder uppgifterna för att kunna tillhandahålla våra tjänster; förbättra våra produkter och tjänster; ge support; skicka meddelanden; informera om särskilda erbjudanden; skydda våra egna och tredje parts rättigheter och intressen; och för att följa lagar och förordningar.

Vi använder uppgifterna om dig för att:

 • tillhandahålla våra tjänster;
 • kontrollera din identitet (detta kan underlättas med hjälp av fingeravtrycksavläsning och annan biometrisk teknik, eller via andra system för ID-kontroll online);
 • upptäcka och förebygga alla försök till bedrägeri, penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet;
 • uppfylla de skyldigheter lagen föreskriver, exempelvis i lagarna om penningtvätt och skydd mot terrorfinansiering, samt redovisningslagar;
 • kontakta dig, exempelvis för att informera dig om förändringar som rör oss, våra tjänster och avtalet mellan dig och oss;
 • återvinna belopp som vi har rätt till;
 • säkerställa och förbättra kvaliteten hos våra tjänster;
 • driva och förbättra våra sajter, hålla dem säkra, och se till att innehållet presenteras på bästa möjliga sätt för dig på din enhet;
 • utveckla och erbjuda nya tjänster;
 • genomföra statistiska och marknadsrelaterade undersökningar, mäta och bedöma hur effektiv vår marknadsföring är och annonsera till dig på ett relevant sätt;
 • annonsera (på sajter och via appar, brev, mejl, telefon eller SMS) om vårt företag, vårt moderbolag och relevanta produkter och tjänster från tredje part, vilket också innefattar anpassning av våra erbjudanden till dina personliga preferenser;
 • testa, uppdatera och införa ny teknik för identifiering, förebyggande av bedrägeri, penningtvätt och terrorfinansiering; samt
 • använda dem på andra lagliga sätt som är relevanta för vår ömsesidiga relation.

Hur samlar ni in uppgifter om mig?

Vi samlar in uppgifter på tre sätt:

 1. när vi får information från dig, till exempel när du fyller i registrering på vår sajt, via sociala media, brev, mejl, “live chat” eller annat medium eller digital tjänst eller via telefon
 2. per automatik när du besöker vår sajt eller utnyttjar våra produkter, och
 3. från tredje part, något av våra närstående bolag eller någon affärspartner.

En stor del av den automatiska uppgiftsinsamlingen sker med hjälp av cookies, tracking beacons och liknande digitala hjälpmedel. Läs gärna mer i vår policy beträffande cookies och tracking.

Vilka uppgifter om mig är det ni samlar in?

Uppgifter samlas in och bearbetas när du använder våra sajter, mobilappar eller andra tjänster, liksom när du kommunicerar med oss på andra sätt.

Information du lämnar direkt till oss

Vi kan lagra information från dig:

 • När du registrerar dig på vår sajt, använder den eller en mobilapp, fyller i någon blankett eller använder någon annan produkt eller tjänst på sajten, eller kontaktar vår personal på ett eller annat sätt.
 • När du rapporterar om ett problem, eller kontaktar oss med anledning av våra produkter eller tjänster.
 • När du deltar i diskussionsgrupper, lämnar kommentarer på vår blogg eller använder andra funktioner på sociala media på vår sajt eller i samband med marknadsföring eller kundundersökningar, eller inom andra aktiviteter på våra sajter eller sociala media.
 • När du deltar i någon tävling, marknadsföring eller undersökning, kanske hos någon av våra affärspartners eller på sociala media.
 • Om du kommunicerar av något annat skäl med oss via de kanaler som nämnts ovan.

Den information du lämnar kan gälla: ditt namn (efternamn, förnamn), personnummer eller annan ID-kod, adress, mejladress, telefonnummer, födelsedatum, kön, anställningsförhållande, årsinkomst, bankkonto, röstinspelning (inkommande och utgående samtal), ditt fotografi eller annan bild av dig, en bild av din ID-handling, din namnteckning och annan information som du väljer att ge oss.

Vi registrerar och sparar och kan komma att använda den information du lämnat oss på de kanaler som nämnts här ovan. Vi kan också komma att spela in kommunikation som sker via telefon.

Automatisk informationsinsamling

När du besöker vår sajt eller använder någon av våra appar kan vi automatiskt samla in följande uppgifter:

 • Teknisk information, inklusive typ av enhet, din IP-adress, den Internet-operatör (ISP) som ger din enhet förbindelse med Internet, dina inloggningsdata, din webbläsare och dess versionsnummer, din tidszon, tillägg till din webbläsare med respektive versionsnummer, ditt operativsystem och datortyp, skärmupplösning, var du befinner dig, vilken fontkodning du tillämpar.
 • Information om ditt besök, inklusive URL-koder som du klickat på fram till, hos, och bort från vår sajt (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt; länkar; filer du tittat på hos oss (t.ex. HTML-sidor, grafik, osv), svarstider, nedladdningsfel, hur lång tid du besökt olika sidor, hur du interagerat med olika sidor (skrollning, klickning, mussvep osv), sätt att lämna sidan, datum/tid, och/eller klickströmsuppgifter, eventuella telefonnummer som utnyttjats för att nå vår kundtjänst.

Se även ovan under rubriken “Hur samlar ni in uppgifter om mig?

Information om dig från tredje part.

Vi efterfrågar ibland information om dig från tredje part, exempelvis något av våra närstående bolag. Vi följer gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter, och om så krävs ber vi dig först om tillåtelse till sådan informationsinsamling. Vi kan få information om dig:

 • i samband med att du registrerar dig eller liknande kan vi komma att:
  • skaffa information om dig och relevanta registeruppgifter (inklusive uppgifter från register som informerar om adresser, ogiltiga ID-handlingar, bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering, samt politiskt utsatta personer), myndigheter, våra närstående bolag, andra tredje parter, samt offentligt tillgängliga källor;
  • ta del av information från banker och andra betalningsinstitutioner gällande dina betalningar till oss;
 • från andra bolag inom 4finance Group och affärspartners som vi samarbetar med, gällande tävlingar, marknadsföring och undersökningar som du deltar i;
 • från affärspartners inom tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, annonsnätverk, analysbolag, sökinformationstjänster som vi utnyttjar;
 • via eventuella andra former för uppgiftslämning till oss som du tillåtit.

Hur länge sparar ni uppgifter om mig?

Vi kan komma att behålla personuppgifter om dig en tid efter det att du upphört vara en kund till oss, för att säkerställa våra juridiska intressen om någon tvist uppstår, eller i den omfattning lagen kräver. Normalt sparar vi dock inte dina personuppgifter längre än vad som är rimligt utgående från syftet bakom uppgiftssamlandet; oftast så att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, bevaka våra legitima intressen eller i den omfattning lagen kräver.

Får någon annan ta del av mina personuppgifter?

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group, av interna administrativa skäl.

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till andra företag inom 4finance Group och utvalda tredje parter, för att kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, och för de andra syften som beskrivs i det här policydokumentet:

 • parter som tillhandahåller tjänster på våra vägnar, för att kunna identifiera och autentisera dig;
 • parter som hjälper oss med vår verksamhet, exempelvis att upprätthålla och utveckla vår sajt; att göra riskbedömningar och upptäcka bedrägerier; att bedriva kundtjänstverksamhet; att motverka penningtvätt och terrorfinansiering; att analysera hur våra tjänster används; att hjälpa oss i vår marknadsföring;
 • för att kunna erbjuda och tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster;
 • vid godtycklig tidpunkt när lagen så kräver kan vi vidarebefordra information om dig och om hur du utnyttjar våra tjänster och besöker våra sajter, förutsatt att vi i god tro bedömer att sådan informationsspridning krävs för att skydda våra intressen, skydda dig eller andra från fara, förebygga och utreda bedrägerier, eller på begäran från statlig myndighet;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och bidra till att skydda mot bedrägeri eller för att minska kreditrisker;
 • för att upptäcka, utreda och förebygga penningtvätt och terrorfinansiering;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till leverantörer av liknande tjänster, exempelvis till myndigheter och relevanta nationella organ och icke-statliga organisationer;
 • när vi tar emot betalningar kan vi också komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part som tillhandahåller betalningshanteringstjänster;
 • vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till företag som gör analyser och inhämtar sökinformation, som kan hjälpa oss förbättra och optimera vår sajt.
 • om vi säljer hela eller del av vår verksamhet kan detta komma att innebära att dina personuppgifter vidarebefordras.
 • ytterligare information lämnas under rubriken “Varför samlar ni in uppgifter om mig?”

Vid överföring av uppgifter strävar vi efter att den som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma sekretesskrav som vi själva vid lagring och hantering av personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part på det sätt och i den omfattning som vår integritetspolicy föreskriver, som vårt/våra ömsesidiga avtal föreskriver, och som du lämnat tillåtelse till från tid till annan.

Platser utanför Sverige eller EU, exempelvis USA, kan komma ifråga för hantering (och lagring) av de uppgifter vi inhämtar om dig. Den information vi överför kan komma att vidarebefordras till våra tjänsteleverantörer. Det kan gälla exempelvis hantering av betalningar, dataanalys (inklusive kontroller av bedrägeri och risk), datainsamling gällande hur våra sajter och tjänster används, marknadsföring (inklusive beteenderelaterad marknadsföring), eller erbjudande om stöd för ditt behov av tjänster och produkter.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Vi tillämpar till exempel ett avtal som innehåller Europakommissionens standardvillkor, följer EU-US Privacy Shield program, och söker dataskyddsmyndigheternas godkännande med avseende på skydd för personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag till uppgifterna om mig?

Du har rätt att fråga oss om de personuppgifter om dig som vi hanterar, hur och varför de hanteras, och om vilka andra som fått ta del av uppgifterna (om inte lagen föreskriver att denna information skall hållas hemlig). Du har rätt att begära en sammanställning av de uppgifter om dig som vi hanterar, så att du kan kontrollera de uppgifter om dig som vi har. En sådan begäran är kostnadsfri.

Du har rätt att när som helst begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar (om inte detta påverkar de tjänster vi tillhandahåller för dig) dina personuppgifter. Observera att vi kan avslå en sådan begäran om den sätter andra personers sekretess i fara, eller om de är orimliga eller återkommande, eller kräver orimliga insatser. Det finns dock vissa juridiska krav som kan förhindra att vi med omedelbar verkan raderar dina personuppgifter. Sådana krav har samband med lagstiftning om penningtvätt, skatter och konsumenträtt.

Du måste informera oss om det uppstår förändringar i de uppgifter vi har fått i samband med att vi tecknar ett ömsesidigt avtal eller vid framtida samarbete, liksom om du har konstaterat att de uppgifter vi har om dig är felaktiga.

Du har rätt att avstå från (eller säga upp abonnemanget på) våra mejlutskick, bulletiner, SMS-meddelanden och andra liknande former av marknadsföring, när som helst, via din användarprofil på vår sajt, eller genom att kontakta oss. I slutet av varje mejl med marknadsföringsinformation lägger vi alltid en länk som ger möjlighet att säga upp abonnemanget på sådan information. Tänk på att våra meddelanden kan innehålla viktig eller användbar information om dina produkter och andra värdefulla erbjudanden.

Vi anstränger oss verkligen för att skydda dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att vi inte beaktat dina rättigheter bör du kontakta oss så att vi kan åtgärda problemet. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsinspektionen. En förteckning över dataskyddsorgan inom EU med tillhörande kontaktdata återfinns här, och kontaktuppgifter till dataskyddsorgan utanför EU där vi bedriver verksamhet återfinns här.

Fattar ni automatiska beslut om mig?

För att snabbt kunna handlägga din registrering genomför videlvis automatiska bedömningar av risknivåer som underlag för upprättande av konto.

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår integritetspolicy när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi arkiverar också tidigare versioner av integritetspolicyn om du vill granska dessa.

Sedan den senaste versionen har vi gjort följande ändringar av integritetspolicyn:

 • Vi har strukturerat om vår integritetspolicy för att den ska vara lättare att läsa och förstå.

Tidigare versioner av integritetspolicyn hämtas via den här länken.

Hur gör jag för att kontakta er?

Du är välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller kommentarer som gäller vår integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Finns det annat jag behöver veta?

Våra sajter och produkter kan innehålla länkar till tredjepartssajter. Varje sådan tredjepartssajt har sin egen integritetspolicy. Vid besök på dessa sajter är det deras integritetspolicy som gäller.

Cookie och tracking policy 23 september 2017

Vi på 4Spar respekterar din integritet och strävar efter att tillgodose dina rättigheter i fråga om korrekt och konfidentiell hantering av personuppgifter. Vår policy för cookies och tracking syftar till att förklara hur cookies och andra spårningshjälpmedel används för våra sajter, produkter och tjänster.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som laddas ned och lagras på din enhet när du besöker en sajt. En cookie innehåller data som gäller en enskild användare och en viss sajt. Cookies används av många sajter och kan utnyttjas på flera sätt, exempelvis för att komma ihåg dina preferenser, för att möjliggöra e-handel, och för att få fram sajtstatistik.

Hur vi använder cookies?

Vi och våra affärspartners använder cookies och liknande hjälpmedel för att analysera trender, administrera vår sajt, spåra användarnas rörelser inom sajten, och samla demografisk information om vår användarbas som helhet. En cookie innehåller informationsfragment som sajten skickar till webbläsaren. Webbläsaren lagrar denna information i en fil på din dator. Med hjälp av cookien underlättas användarens förflyttning på sajten och låter (i tillämpliga fall) sajtens administratör anpassa sajten och dess innehåll till besökarens behov, för att förbättra resultatet av användarens åtgärder. Om cookie-funktionen är avstängd kan vi inte garantera att sajten fungerar korrekt och kan användas som avsett.

De cookies vi använder lagrar inga data som möjliggör direkt identifiering av dig. De data som samlas in vidarebefordras inte till någon tredje part, utom i de fall som beskrivs i vår Integritetspolicy. Inga personuppgifter vidarebefordras som möjliggör identifiering av dig.

Så här använder vi cookies på våra sajter:

 • Vi använder cookies för att skydda våra kunder och förebygga bedrägerier.
 • Vi använder cookies till våra ansökningsblanketter online. Om cookie-funktionen är avstängd kan datoranvändaren inte logga in till och/eller utnyttja våra tjänster.
 • Vi använder också cookies för att lära oss hur användarna når vår sajt, och avläsa hur de använder vår sajt − därigenom kan vi förbättra kvaliteten hos de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder till exempel Google Analytics − en populär webbaserad tjänst som analyserar prestanda. Google Analytics använder cookies för att analysera hur besökarna använder sajten. Mer information om hur cookies används återfinns på Google’s Privacy policy.
 • Vi använder cookies för att övervaka och styra dataflödena på sajten.
 • Vi använder också cookies i samband med annonskampanjer och erbjudanden, och för att avläsa resultatet av dessa. De underlättar för oss att förbättra sajtens uppbyggnad och struktur, liksom valet av erbjudanden och kampanjer.

Vi använder två typer av cookies på vår sajt:

 • Sessionscookies. Dessa cookies är tillfälliga och är bara aktiva när datoranvändaren befinner sig på sajten (närmare bestämt tills användaren lämnar sajten och stänger webbläsaren). Sessionscookies underlättar för vår sajt att minnas vilka steg användaren har tagit på föregående sida, så att samma information inte behöver skrivas in flera gånger.
 • Kvarliggande cookies. Kvarliggande cookies sparas på besökarens dator även sedan användaren lämnat sajten. De hjälper oss känna igen dig som en unik besökare (du får ett slumpmässigt genererat nummer som identifierar dig). Hur länge cookien finns kvar i din dator beror på typen av cookie.

Medgivande att använda cookies

Innan du börjar använda vår sajt vill vi få ditt medgivande att använda cookies. Därför visar sajten ett pop-up-fönster, där du får information om cookies och tillfrågas om du medger att de används; i så fall ska du klicka på OK. Om du inte medger att cookies används men fortsätter att använda sajten, så tolkas det som ett samtycke till att vi använder cookies.

Kontroll och borttagning av cookies

Vi använder inte cookies i syfte att samla in personuppgifter om våra användare. Men vissa delar av den information som hanteras kan bedömas som personuppgifter.

Om du vill begränsa eller förhindra användningen av cookies på vår sajt eller någon annan sajt gör du detta via webbläsarens inställningar. Du kan till exempel blockera alla cookies, bara acceptera förstapartscookies, eller ta bort samtliga cookies när du stänger webbläsaren. För att läsa mer om olika alternativ kan du läsa HJÄLP-texten till din webbläsare. För information om hur man tar bort cookies från webbläsaren i mobilen kan du läsa bruksanvisningen till mobilen. Observera att vissa av de tjänster vi tillhandahåller inte fungerar om du blockerar eller tar bort cookies.

Tracking

I likhet med de flesta andra sajter sker även på vår sajt viss informationsinsamling automatiskt. Vi samlar in viss information automatiskt för att analysera övergripande trender och administrera våra sajter, våra produkter och våra tjänster.

Även om vi håller reda på vilka sidor på sajten en användare besökt, så samlar vi inte in någon personlig information om dina online-aktiviteter över tid, eller på tredjeparts-sajter, eller inom online-tjänster. Därför behandlar vi inte för närvarande och reagerar inte på en webbläsares signal "do not track", eller på andra mekanismer som konsumenter kan använda för att styra vilken personlig och identifierbar information som sparas om online-aktiviteter över tid och på tredjeparts-sajter. Vi ger inte heller avsiktligt tredje part rätt att samla in personlig och identifierbar information om dina online-aktiviteter över tid och på olika andra sajter när du besöker vår sajt.

Vi samarbetar med en tredje part för att visa annonser på vår sajt eller sköta vår annonsering på andra sajter. Vår tredje part-partner kan använda cookies eller liknande hjälpmedel för att annonsera till dig utgående från dina surfvanor och intressen. Om du vill slippa intressebaserad annonsering, klicka här eller om du finns inom EU, klicka här. Observera att du fortfarande får generella annonser (alltså annonser som inte anpassats till just dina intressen och vanor).

Vilka ändringar har ni nyligen genomfört?

Vi kan ändra vår policy om cookies och tracking när som helst, och vi anger alltid när policyn senast ändrats. Om några viktiga ändringar görs markerar vi dessa och försöker om möjligt varsko dig direkt om detta. Vi sparar också tidigare versioner av policyn om cookies och tracking i ett arkiv om du vill granska dessa. Detta är första versionen av vår policy för cookies och tracking. Den publicerades den 23 september 2017.

Öppna konto
 
 

Viktig Information

4Spar AB är registrerat hos Finansinspektionen enligt Lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av 4Finance Groups expansion.Insatta medel omfattas inte av Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av företagets obestånd.