1. Parter

Parter är 4Spar AB (556862-8563) (nedan kallad ”4Spar”) och den som tecknat avtal med 4Spar om 4Spars tjänster och för vilken ett konto förs (nedan kallad ”Kontohavaren”). Bolaget skall bedriva inlåningsverksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Kontohavaren medger att 4Spar i samband med godkänd kontoansökan öppnar ett eller flera sparkonton (nedan ”Konton”) för Kontohavarens räkning. Kontohavaren är fordringsägare gentemot 4Spar beträffande tillgodohavandet på Kontot. Endast fysisk myndig person får öppna Konto i 4Spar. Kontohavaren skall på begäran kunna identifiera sig på av 4Spar anvisat sätt. Kontohavares saldo får vid varje tidpunkt maximalt uppgå till SEK 50 000. Överstigande belopp utbetalas omgående till Kontohavarens föranmälda bankkonto.

2. FÖRFOGANDE ÖVER KONTOT

Förfoganderätt över Kontot har Kontohavaren och den eller de som genom fullmakt från Kontohavaren fått sådan rätt. Kontohavaren ger härmed 4Spar fullmakt att genomföra de uppdrag som lämnas till 4Spar. Om god man eller förvaltare utsetts för Kontohavaren, bestäms dispositionsrätten av de beslut och regler som från tid till annan gäller för dessa.

Har Kontohavaren lämnat 4Spar uppdrag om överföring från Kontot, är Kontohavaren skyldig att se till att erforderliga medel finns på Kontot vid varje över­föringstillfälle. Om underskott skulle uppstå på Kontot på grund av utförd överföring, har 4Spar rätt att återföra medel från mottagarkontot. Kontohavaren är införstådd med att de uppdrag och instruktioner som lämnas till 4Spar med utnyttjande av Kontohavarens personliga lösenord är bindande för Kontohavaren. För det fall det personliga lösenordet använts obehörigen, se punkt 15. 4Spar utför inte begärt uttagsuppdrag om det saknas disponibla medel på Kontot och är inte skyldigt att underrätta Kontohavaren om att uppdrag inte utförts.

De tjänster som erbjuds kan förändras över tiden. Erbjudandet om att öppna sparande via ett Inlåningskonto eller Räntekonto gäller tills vidare. Information om aktuella tjänster anges på 4Spars webbplats. Kontohavaren är inte berättigad till ersättning på grund av driftstörning som försvårar eller omöjliggör utnyttjandet av tjänsterna.

3. RÄNTA SAMT KONTOTYPER

Information om aktuell ränta samt effektiv ränta kan erhållas från www.4Spar.se. Ränta beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid var tid tillämpas av 4Spar för Kontot. Ränta på innestående medel på Kontot räknas för samtliga kalenderdagar under året. Ränta på belopp som sätts in på Kontot räknas från och med dagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med dagen före uttagsdagen.

4Spar är i vissa fall skyldigt att innehålla skatt på räntan samt tillhandahålla kontrolluppgift i enlighet med vid var tid gällande skattelagstiftning.

4Spar äger rätt att ändra såväl räntesats som beräk­ningsgrund för räntan. Information om ändrade räntor eller beräkningsgrund för räntan lämnas på 4Spars hemsida och/eller via e-post. Vid ränteändring eller ändrad beräkningsgrund för räntan görs ändringen gällande från och med den dag ändringen träder i kraft.

Inlåningskontot är ett obundet konto med rörlig ränta. Kontohavaren har tillgång till obegränsade fria uttag samt insättningar. Minsta insättning är 1 000 SEK. Kontot saknar uppsägningstid. Räntan kapitaliseras årligen per den 31 december eller då kontot avslutas och beräknas enligt räntebasen 365 dagar (365/365). Samtliga kontohavare tilldelas denna kontotyp vid öppnande av konto samt vid avslut av Räntekonto, om inte annat finns överenskommet.

Räntekonto (3 månader, 6 månader, 1 år samt 2 år) är ett konto med fast ränta och löptid. Minsta insättning är 10 000 SEK. Kontot saknar uppsägningstid. Investeringen är bunden under löptiden. Räntan kapitaliseras efter bindningstidens slut. Ränta samt ursprunglig investering överförs då till Inlåningskontot, om inget annat är överenskommet, varifrån kapitalet är tillgängligt för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut). Vid ett förtida kontoavslut tillfaller den upplupna räntan ej kontohavaren. Vid förtida kontoavslut överförs insättningen till Inlåningskontot där kapitalet är tillgängligt för uttag i enlighet med Inlåningskontots villkor.

Effektiv ränta, d.v.s. räntan uttryckt som en årsränta vars ränteutbetalning sker varje år (EAR) beräknas enligt EAR = (1+r/365*d)^(365/d)-1 där r = Årsränta, d = räntedagar. Kapitalisering av Räntekonto sker först vid löptidens slut. Detta medför att den effektiva räntan på Räntekonto med en löptid på 1 år eller mer blir lägre än årsräntan.
För Räntekonto med en löptid som är kortare än ett år blir den effektiva räntan högre än årsräntan, då räntan kan återinvesteras efter kapitaliseringen.
Det totala kapitalet per person får aldrig överstiga 50 000 kr, vilket innebär att räntan inte alltid kan återinvesteras om det medför att det totala kapitalet överstiger det maximala kapitalbeloppet.

Konto Årsränta Effektiv ränta
Inlåningskonto 5.5 % 5.5 % 5.50 %
Räntekonto 3 månader 6.1 % 6.24 %
Räntekonto 6 månader 6.6 % 6.71 %

4. UTTAG

Kontohavaren har tillgång till obegränsade fria uttag från Inlåningskontot. Inga uttag kan göras från Räntekontot under löptiden. Uttag utbetalas inom tre bankdagar efter att uttagsbegäran är 4Spar tillhanda.

5. PRISER OCH AVGIFTER

Priser och avgifter utgår enligt de grunder som 4Spar vid var tid allmänt tillämpar. Inga kostnader är för närvarande förknippade med ett sparande hos 4Spar. 4Spars kostnader för att driva in fordran hos Kontohavaren skall ersättas av Kontohavaren. Ersättning skall således utgå också för 4Spars skriftliga betalningspåminnelser med f.n. 60 kr.

Priser och avgifter får ändras av 4Spar. Information om ändrade priser och avgifter lämnas på 4Spars hemsida och/eller via e-post. Detsamma gäller om 4Spar inför avgift på Kontot eller pris för tjänst som tidigare har tillhandahållits utan kostnad.

6. KONTOUTDRAG
Elektroniska kontoutdrag och saldobesked är gratis oavsett sparform och kan lämnas via e-post eller post till Kontohavarens föranmälda adress.

4Spar lämnar årsbesked. Årsbesked läm­nas i likhet med övriga meddelanden i elektronisk form.

  • MEDDELANDEN, BANKDAG

Kontohavaren skall alltid underrätta 4Spar om ändring av namn, adress, fysisk och elektronisk, samt telefon­och kontonummer.

Meddelande som sänts med hjälp av telefax, Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kontohavaren tillhanda vid avsändandet, om det sänts till av Kontohavaren uppgivet nummer eller elektronisk adress. Meddelande som sänts av 4Spar i rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kontohavaren senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i ansökan eller på annat sätt som är känt för 4Spar. Meddelande från Kontohavaren till 4Spar skall ställas till den adress som anges på 4Spars hemsida, såvida 4Spar inte begärt svar till annan adress.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag.

8. BEGRÄNSNING AV 4Spars ANSVAR

4Spar är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndig­hetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om 4Spar självt vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av 4Spar, om 4Spar varit normalt aktsamt. 4Spar svarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av 4Spars grova vårdslöshet. Vidare är 4Spar inte ansvarigt för skada som 4Spar skäligen inte kunnat förutse och minska konsekvenser­na av eller som beror av tekniskt fel såsom störningar i teleförbindelserna eller 4Spars datasystem, vilket omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av 4Spars tjänster Föreligger hinder för 4Spar att verkställa betalning eller att helt eller delvis vidta annan åtgärd enligt dessa Allmänna villkor på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska

4Spar, om ränta är utfäst, betala ränta efter den ränte­sats som gällde på förfallodagen. 4Spar är inte ansvarigt för skada som uppkommit genom att Kontohavaren uppgivit felaktigt kontonummer för fördefinierat utbetalningskonto i bank.

9. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

4Spar förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan att avtalet sägs upp. Meddelande om ändrade villkor, samt när ändringen träder i kraft, ska lämnas till Kontohavaren under förutsättning att villkors­ändringen inte beror på ändring i lag eller direktiv av myndighet. Villkorsförändring gäller även för befintliga konton. Om Kontohavaren inte godtar ändringen, har Kontohavaren rätt att avsluta Kontot.

10. INSÄTTNINGSGARANTI

4Spar är registrerat hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Insatta medel används för finansiering av 4Finance Groups expansion. Insatta medel omfattas inte av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och kan förloras i händelse av 4Spars obestånd.

11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M.

Vänligen hitta detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt hur du utnyttjar dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) i vår integritetspolicy.

12. REKLAMATION

Kontohavaren ska omgående för 4Spar påtala eventu­ella fel eller brister i kontoutdrag, årsredovisning eller i utförandet av lämnat uppdrag eller tjänst. Motsvarande gäller om Kontohavaren anser att 4Spar inte utfört beordrat uppdrag/tjänst korrekt. Reklamation ska lämnas så snart Kontohavaren upptäckt eller bort upp­täcka felet. Om reklamation inte sker omgående, förlorar Kontohavaren rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från 4Spars sida.

13. ÅNGERRÄTT

Den lagstadgade ångerfristen innebär att Kontohavaren enligt lag har rätt att ångra sig inom 14 dagar. Ångerfristen räknas från och med den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då Kontohavaren fick dessa Allmänna villkor. Ingen kostnad är förknippad med utövandet av ångerrätten.
För att utöva sin ångerrätt måste Kontohavaren meddela 4Spars kundtjänst detta muntligen via telefon eller skriftligen via brev eller epost.

14. FÖRDEFINIERAT UTBETALNINGSKONTO

Kontohavaren skall fördefiniera ett konto i bank till vilket innestående medel ska betalas ut på uppdrag av Kontohavaren. Utbetalningskontot skall innehas av Kontohavaren. Kontohavaren måste anmäla det konto till vilket överföring ska ske på kontoansökan. Begäran om ändring av fördefinierat utbetalningskonto kan endast ske skriftligen på av 4Spar anvisat sätt.

15. AVSLUT AV KONTO

Såväl Kontohavaren som 4Spar har rätt att bestämma att och när ett Konto eller en tjänst ska avslutas.

15.1. Avslut av Konto på Kontohavarens begäran

4Spar ska inom 10 arbetsdagar avsluta Kontot efter det att Kontohavaren underrättat 4Spar härom på sätt som anges i punkt 7 ovan. Utbetalning i samband med uppsägning sker i enlighet med punkt 4.

15.2. Avslut av Konto efter beslut av 4Spar

4Spar kan besluta om att avsluta Kontot med omedelbar verkan vid till exempel misstanke om brottslig gärning eller annat missbruk av 4Spars tjänster. 4Spar kan även besluta att avsluta kontot med omedelbar verkan och betala ut insatta medel samt det upplupna räntebeloppet med ensambeslut av 4Spar eller på grund av eventuell lagändring eller beslut av statlig institution.    

16.KLAGOMÅL OCH TVISTER

Vid klagomål hänvisas Kontohavaren till att kontakta 4Spar via e-post eller telefon. Kontohavaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos 4Spar. Om Kontohavaren fortsatt är missnöjd kan denne vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00 (www.arn.se). Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.